ประวัติความเป็นมา

ชุมชนล้านนามีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์อยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกันและกันยาวนานรวมทั้งได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องอาหาร ยารักษาโรค งานหัตถกรรมการเกษตรพื้นบ้าน การจัดการทรัพยากรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีและมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่อง แต่จากการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต   ภูมิปัญญาถูกละเลยจนน่าเป็นห่วง ขาดการสืบทอดจากผู้รู้และพ่อครูแม่ครูโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่หลงใหลไปกับวัฒนธรรมภายนอกและไม่ได้มีการสืบต่อความรู้ ภูมิปัญญาจากพ่อครูแม่ครูเหล่านี้เลย              

ในราวต้นปี 2540 องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น
ภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ นักเขียน ศิลปิน กลุ่มศิลปวัฒนธรรม องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชน ได้ปรึกษาหารือตกลงใจร่วมกันว่าควรประสานงานกับคน ทุกกลุ่ม ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมและ          ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยร่วมกันจัดงาน"สืบสานล้านนา"ในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี ติดต่อกันมาเป็นเวลา 5 ปี โดยหวังว่าจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่พื้นฐานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นร่วมกันในอนาคต
            

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะได้มีความพยายามขององค์กรชุมชน กลุ่มคนในท้องถิ่น ภาครัฐและธุรกิจเอกชนได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ      สืบทอดภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่องในบางชุมชน  มีการจัดงาน “สืบสานล้านนา” ขึ้นในช่วงเดือนเมษายนติดต่อกันมาทุกปีตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ก็ยังไม่สามารถก่อให้เกิดการ       สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ให้มีความต่อเนื่องและมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายได้            

พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ (ในสมัยนั้นสมณศักดิ์คือ พระธรรมดิลก) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ได้ให้แนวคิดว่า “การจะสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาให้เกิดผลนั้น  การจัดงานสืบสานล้านนาเพียงปีละ    ครั้ง ๆ ละ 4 วัน ไม่สามารถทำให้เกิดผลได้จริง ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า ทุกลมหายใจเลย จึงจะเป็นจริง”             

คณะกรรมการจัดงานสืบสานล้านนาได้นำมาปรึกษาหารือมีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องทำโครงการที่จะให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง “โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา” ขึ้นในปี 2543 และได้ดำเนินกิจกรรมในการรวบรวมองค์ความรู้ พ่อครู แม่ครู และปราชญ์ชาวบ้านเพื่อทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาให้กับลูกหลานและผู้สนใจในท้องถิ่น ได้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ  นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่นที่มีอยู่ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย   เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถสืบสานได้อย่างต่อเนื่อง   โดยในระยะแรกทางคณะกรรมการและผู้ดำเนินงานได้มีการประสานงานกับพ่อครูแม่ครู ผู้รู้ในท้องถิ่นทำการเปิดสอนวิชาภูมิปัญญาแขนงต่าง ๆ  โดยเปิดรับสมัครนักเรียนและผู้สนใจเข้าเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านแขนงต่าง ๆ อาทิ  การทอผ้า การตัดกระดาษตัดตุง  ทำโคม ดนตรีพื้นบ้าน ฟ้อนพื้นเมือง การวาดรูปล้านนา การทำอาหารพื้นบ้าน งานแกะสลัก งานจักสาน งานปั้น เป็นต้น ที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจเข้าเรียนรู้เป็นจำนวนมาก           

ปัจจุบันโฮงเฮียนสืบสานฯ  ยังคงทำหน้าที่ในการประสานเชื่อมโยงกับพ่อครู แม่ครูภูมิปัญญากับตัวเด็ก เยาวชน และผู้สนใจ ในการเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลากหลายวิธีการ เรียนรู้ โดยทีมงานอาสาสมัครที่มีใจทำงานไปด้วย เรียนรู้ไปด้วย “แบบว่าผิดเป็นครู” ดูจากความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ในขณะเดียวกันคณะครูที่สอนอยู่ที่โฮงเฮียนสืบสานฯ  ในปัจจุบันล้วนแต่เป็นครูรุ่นใหม่ ๆ ซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนุ่มสาว ที่ได้รับการสืบทอดความรู้    ภูมิปัญญาจากพ่อครูแม่ครูของโฮงเฮียนสืบสานในยุคแรกเริ่ม  การเรียนรู้   การสอน จึงมีการประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเรียนรู้กับครูรุ่นใหม่ ได้ความรู้ขั้นพื้นฐานแล้ว หากต้องการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้น ก็ต้องไปเรียนรู้ต่อที่บ้านพ่อครูแม่ครูโดยตรง

 

edit @ 6 Aug 2009 16:40:25 by โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

edit @ 6 Aug 2009 16:42:58 by โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

Comment

Comment:

Tweet

มาเยี่ยมเยียนครับ ^ ^

#1 By Silverseraph on 2010-03-13 10:48